Jaki PIT dla kogo?

Zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty zatrudniające pracowników, mają obowiązek przygotowania deklaracji o przychodach. Płatnicy zobowiązani są także do przygotowania informacji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Raporty te należy składać na odpowiednich formularzach i we właściwych dla nich terminach.

Jakie deklaracje składa płatnik?

Płatnik nie tylko odpowiada za obliczenia oraz pobranie i odprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, ale także zobowiązany jest do prawidłowego i terminowego przekazaniu informacji do urzędu skarbowego. Podstawową deklaracją jest PIT-11, będący wykazem przychodów podatnika za poprzedni rok podatkowy. Organy rentowe wystawiają PIT-40A/11A. Inne poza pracą źródła lub kapitały pieniężne rozliczane są w deklaracji PIT-8C. PIT- R wypełnia się w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich składa się do Urzędu Skarbowego, drugi wręcza pracownikowi. Dokument ten dotyczy przychodów z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. IFT-1R to informacja o wysokości przychodu uzyskanego przez osoby fizyczne, niemające w Polsce miejsca zamieszkania. PIT-4R to informacja o zaliczkach pobranych i odprowadzonych do urzędu na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę o dzieło oraz umowę zlecenie.

PIT-8AR

Wyłącznie w formie elektronicznej składany jest PIT-8AR. Jest to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym. Dokument ten składają płatnicy pobierający zryczałtowany podatek od osób fizycznych. Odnosi się to w szczególności do osób zagranicznych, dywidend, odsetek, wygranych w konkursach, loteriach. Gdy rozliczenie dotyczy rolnika ryczałtowego lub przedsiębiorcy rozliczającego przychody samodzielnie, deklaracji nie wystawia się, pod warunkiem, że dany przychód dotyczy tych źródeł przychodów. Formularz obowiązuje także w przypadku wypłaty świadczeń emerytom lub rencistom z tytułu łączącego ich uprzednio stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Więcej informacji na temat składania PIT8-AR znaleźć można na stronie: https://grupaeurocash.pl/blog/do-30-stycznia-rozlicz-podatek-dochodowy-pracownikow-pit4r-i-pit-8ar.

Deklaracje składane przez podatników

Formularze wypełniane przez osoby osiągające przychody z tytułu pracy to PIT-37. Wypełniają go podatnicy, którym zarobki wypłacane są przez płatnika. Dotyczy on rent, emerytur, wynagrodzenia za pracę, zasiłków, stypendiów i umów cywilno-prawnych. Podstawą wypełnienia deklaracji jest otrzymany od płatnika formularz PIT-11. Podatnicy osiągający przychody z tytułu działalności gospodarczej, najmu lokali oraz innych źródeł bez pośrednictwa płatnika wypełniają deklarację PIT-36. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą i płacący podatek liniowy składają formularz PIT-36L. Osoby płacące zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych obowiązuje formularz PIT-28. Rozliczający się w formie karty podatkowej składają PIT-16. Dochody z tytułu zbycia lub objęcia papierów wartościowych natomiast wymagają deklaracji PIT-38.

Deklaracje podatkowe w zależności od rodzaju, składane są w różnych terminach i formach. Nieprzestrzeganie obowiązku ich złożenia jest przestępstwem skarbowym.

Inne osoby, czytały również

Podobał Ci się artykuł? Wystaw 5!
(2 głosów, średnia: 5,00 / 5)
Loading...

Skomentuj